CÔNG VIÊN HUYỆN THUẬN BẮC

Địa điểm: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Bắc

Diện tích: 04 ha

Quy mô, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

Thiết kế: năm 2009

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT PHÚ NHUẬN

Địa điểm: thôn Phú Nhuận, Đô Vinh, Tháp Chàm

Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư và xây dựng TP.PRTC

Quy mô: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

Thiết kế: năm 2006

CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CÔNG VIÊN TP.PRTC

Địa điểm: đường 16/4, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận

Chủ đầu tư: phòng Quản lý đô thị TP.PRTC

Quy mô: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

Thiết kế: năm 2006

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC KHU DÂN CƯ MA OAI

Địa điểm: Ninh Phước, Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Ban điều phối dự án Nhị Hà

Quy mô: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

Thiết kế: năm 2006

1. Quy hoạch chi tiết khu tái định cư thuộc dự án Xây dựng Cầu Ninh Chữ

- Quy mô dự án: Lập qui hoạch chi tiết 1/500 trên diện tích 25,6ha, nhằm mục đích xây dựng phục vụ thiết kế lập dự án xây  dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư cho vùng dân cư thuộc dự án Xây dựng Cầu Ninh Chữ.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.

- Giá trị hợp đồng: 545.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: năm 2008.

2. Quy hoạch chi tiết Xây dựng khu trung tâm hành chính phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm

- Quy mô dự án: Lập qui hoạch chi tiết 1/500 trên diện tích 03ha, nhằm mục đích xây dựng phục vụ thiết kế lập dự án xây  dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính phường Bảo An.

- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

- Giá trị hợp đồng: 178.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: năm 2008.

3. Quy hoạch chi tiết Xây dựng điểm dân cư nông thôn các xã Phước Hòa, Phước Bình, huyện Bác Ái

- Quy mô dự án: Lập qui hoạch chi tiết 1/2000 trên diện tích 35,5ha, nhằm mục đích qui hoạch điểm dân cư nông thôn các xã nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Chủ đầu tư: Phòng Công thương huyện Bác Ái.

- Giá trị hợp đồng: 1.000.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: năm 2009.

4. Quy hoạch khu dân cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai

- Quy mô dự án: Lập qui hoạch chi tiết 1/500 trên diện tích 7,86ha, nhằm mục đích xây dựng phục vụ thiết kế lập dự án xây  dựng cơ sở hạ tầng cho khu dân cư hai bên đường.

- Chủ đầu tư: BQL các dự án xây dựng hạ tầng đô thị.

- Giá trị hợp đồng: 700.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

5. Quy hoạch khu dân cư hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông

- Quy mô dự án: Lập qui hoạch chi tiết 1/500 trên diện tích 8,24ha, nhằm mục đích xây dựng phục vụ thiết kế lập dự án xây  dựng cơ sở hạ tầng cho khu dân cư hai bên đường.

- Chủ đầu tư: BQL các dự án xây dựng hạ tầng đô thị.

- Giá trị hợp đồng: 786.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

6. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Bắc Trần Phú, phường Phủ Hà

- Quy mô dự án: Lập qui hoạch chi tiết 1/500 trên diện tích 7,86ha, nhằm mục đích chỉnh trang đô thị khu dân cư hướng tới đô thị loại 2 của thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

- Chủ đầu tư: Phòng QLĐT thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

- Giá trị hợp đồng: 386.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: năm 2012.

Công trình thiết kế cầu đường, bộ

1. Dự án đường An Hòa – Phước Trung

- Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.

- Địa điểm xây dựng: thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải đi xã Phước Trung, huyện Bác Ái.

- Thời gian thực hiện: năm 2009.

2. Dự án đường giao thông thôn Ma Lâm đi xã Phước Tân, huyện Bác Ái

- Tổng mức đầu tư: 33 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

- Địa điểm xây dựng: thôn Ma Lâm đi xã Phước Tân, huyện Bác Ái

- Thời gian thực hiện: năm 2009.

3. Dự án đường Lâm Sơn - Phước Hòa

- Tổng mức đầu tư: 65 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.

- Địa điểm xây dựng: huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2008.

4. Dự án đường Ma Nới - Gia Hoa

- Tổng mức đầu tư: 55 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.

- Địa điểm xây dựng: huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2008.

Công trình thủy lợi

Công trình thiết kế:

1. Dự án Nâng cấp hệ thống kênh An Thạnh

- Chủ đầu tư: UBND xã Phước Thắng.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thắng, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2006.

2. Dự án Kênh thủy lợi N18A - thôn Tân Lập 2

- Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư và xây dựng Thành phố PR-TC

- Địa điểm xây dựng: thôn Tân Lập, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn

- Thời gian thực hiện: năm 2007.

3. Kiên cố hóa kênh mương Tà Đe

- Chủ đầu tư: BQL các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Thời gian thực hiện: năm 2008.

4. Kiên cố hóa kênh cầu Sông thôn Từ Tâm 2

- Chủ đầu tư: BQL các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Thời gian thực hiện: năm 2011.

5. Các tuyến kênh nhánh N6 thuộc HTTL Hồ Sông Trâu

- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thuận Bắc

- Địa điểm xây dựng: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

- Thời gian thực hiện: năm 2011.

6. Nâng cấp, mở rộng Hệ thống kênh tưới hồ Bà Râu phục vụ cánh Đồng Nhíp

- Chủ đầu tư: BQL các công trình hạ tầng huyện Thuận Bắc

- Địa điểm xây dựng: huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

- Thời gian thực hiện: năm 2014

Công trình Giám Sát:

1. Dự án Kênh Hộ Tâm - Nhánh Kênh Chàm

- Chủ đầu tư: UBND xã Phước Hậu.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2007.

2. Dự án Hệ thống kênh nhánh tuyến kênh N6

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế huyện Thuận Bắc.

- Địa điểm xây dựng: huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2007.

3. Kè bảo vệ thôn Sơn Hải

- Chủ đầu tư: Chi cục thủy lợi tỉnh Ninh Thuận.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2008.

4. Kênh cấp 2, cấp 3 thuộc HTTL Hồ Sông Sắt

- Chủ đầu tư: BQL các công trình hạ tầng huyện Bác Ái.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: năm 2009.

5. Kênh cấp 2, cấp 3 thuộc HTTL Hồ Sông Trâu

- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thuận Bắc

- Địa điểm xây dựng: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

- Thời gian thực hiện: năm 2009.